Безграничная Уверенность

Безграничная Уверенность
Аннотация

Вся проблема в том, что наша вера ошибочна и не соответствует истине. В этом случае нет безграничной уверенности, вместо этого есть мнимая жизнь, «Рабское Мышление» и зависимость. Вам об этом никто не расскажет. Сегодняшние СМИ, телевидение, особенно интернет и социальные сети, не рассказывают вам об опасностях и вреде негативной информации, а скорее пропагандируют преимущества лжи, проданной за деньги. Они будут всеми силами атаковать ваш мозг, чтобы привлечь ваше внимание.

Другие книги автора Нарша Булгакбаев

Адамның өз мүмкіндіктерін іске асыруға деген құштарлығы бар. Проблема мынада, бұл өсуге және дамуға деген ұмтылыс – бақытты болуға және қанағаттануға кедергі келтіреді. Бізде өмір туралы үш қате сенім бар:

Біріншісі: менде жоқ нәрсе, менде бар нәрседен артық. Бізді қоршаған өмір, әрқашан біздің барымыздан артығырақ болып көрінеді.

Бұл сенімдердің екіншісі – менде бар болса да, көбірек болғаны жақсы болар еді.

Және үшіншісі: мен қалағанымды алсам не қалағаныма жетсем, мен бақытты боламын!

Қазіргі қоғам әрекетсіз әрекет жасауды жақсы көреді, бұндай амалдың жаулары да бар. Ал негізінен сіз әрекетсіз де әрекет жасауға болатыны белесіз бе? Сіз бірінші қалаған өміріңізді миыңызда қалыптастырасыз, сосын ол өмір шындығына айналады. Ал көптеген адамдар керісінше жасайды, олар бірінші әрекет етеді немесе қалағанына қол жеткізеді бірақ артынан қателіктерге, қиындықтарға ұрынып, өкініп жатады. Неге? Себебі о баста олардың миы дұрыс таңдау жасап, шешім қабылдаған жоқ, ал оған кінәлі адамның қате, бұрыс, жалған сенімі мен түсінігі, өмірлік ұстанымы. Бұл кітаптың мақсаты Позитивті ойлаудан тыс, өзгерек, дұрыс қадам жасау және өз тағдырымызды өзіміз жазуға байқап көру.

Арман, мақсат , жоспар әрекет етпей жүзеге аспайды. Сондықтан тек Аффирмация мен Визуализацияға, тек Эмоция мен Медитацияға ғана сенетін болсаңыз, арман арман болып қала береді, мақсат орындалмайды, құрған жоспарыңыз жүзеге аспайды. Өмірдің екі негізгі қағидасы бар: уақыт жеткізу мен қажырлы еңбек.

Tout le problème est que notre foi est fausse et non vraie. Dans ce cas, il n'y a pas de certitude illimitée, au contraire il y a une vie imaginaire, une « Pensée Esclave » et une dépendance. Personne ne vous en parlera. Les médias d'aujourd'hui, la télévision, en particulier Internet et les réseaux sociaux, ne vous parlent pas des dangers et des dangers des informations négatives, mais propagandisent plutôt les avantages du mensonge vendu pour de l'argent. Ils attaqueront votre cerveau de toutes leurs forces pour attirer votre attention.

Күнделікті газеттер беттерінен (менің ойымша газет оқитындар әлі бар), кинотеатрлар мен теледидар экранынан, кітаптар мен көшедегі жарнамадан, интернеттен, әлеуметтік желілерден біз басқа адамдардың дауыстарын естиміз, олар бізге не ойлау керектігін айтады, бізге қалай өмір сүру керектігін және неге сену керектігін түсіндіреді. Cол себепті бәріміз попугайға айналдық. Мен жазған идеяларды оқыңыз және олардың пайдасын өз тәжірибеңізде сынап көріңіз. Идеяларды аямай сынаңыз. Себебі мен сіздердің попугай болғандарыңызды қаламаймын!

The whole problem is that our faith is wrong and not true. In this case, there is no boundless certainty, instead there is an imaginary life, "Slave Thinking" and dependence. Nobody will tell you about this. Today's media, television, especially the Internet and social networks, do not tell you about the dangers of negative information, but rather propagandize the benefits of lying sold for money. They will attack your brain with all their might to get your attention.

Самое популярное в жанре Книги по философии

Большой сборник афоризмов, посвящённых самым центральным вопросам человеческой жизни. Десять разделов книги передают друг другу те догадки о смыслах, которые связывают одну тему со следующей. Постепенно выстраиваются определённые мировоззренческие линии, позволяющие читателю на каждом шагу вырабатывать собственное отношение к сказанному автором.

Видишь стену? А может, она построена во имя освобождения? У того, кто видит в поездах змей, нет преград.

Попытки представить себе целостную картину мира приводят к формированию мировоззрения. Эти попытки автор отобразил в цикле научно-популярных статей, которые были написаны в разное время. Тематика статей весьма разнообразна: история естествознания, современная научная картина природы или общефилософские эссе. Многие статьи неоднократно перерабатывались. Некоторые публиковались ранее в сетевом альманахе «Лебедь», другие публикуются впервые. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Это умная и очень хорошая, красивая книга. Да, правда. И ещё да, пожалуйста, – сказал вам и раньше, приобретайте Аристотелево моей сборкой-оберегом, вместе с первыми моими книгами, спасибо! Такая сборка – эффективнее так, что ли, дешевле или дороже богатством ума и невероятных идей. Кстати, она, Сборка, как и включённые в неё сами книги, – про любовь!Напряги Вселенную 1, 2, 3На Аристотелевом Двигателе, на движках Аристотеля.

Формирование информационного общества связывают с развитием вычислительной и информационной техники. Информационные технологии резко снизили стоимость обработки и хранения информации.

Настоящая книга обсуждает проблемы современных гуманитарных наук и на актуальных примерах иллюстрирует основные направления их развития. Данное научное издание может быть интересно преподавателям и студентам различных гуманитарных дисциплин, а также для всех интересующихся вопросами языка, культуры и искусства.

Исследование таких наук, как психология, антропология, философия и богословие привело автора к свежей идее – теории эволюционного развития сознания человека. Так как тема может показаться сложной, она изложена простым повествовательным языком, в манере диалога, хотя в её основании лежат глубокие научные изыскания. Автор не пытается убедить читателя, не выдаёт своё открытие за доказанную истину, но скорее призывает сформировать свое мнение в вопросах поиска смысла жизни и развития сознания.

К чему может привести желание родителей сделать из ребёнка идеального человека буквально во всём? Каким он станет в следствии строгих и порой садистских методов воспитания? Стоит ли идеальный ребёнок счастливого детства и в последствии чужих жизней? Книга содержит нецензурную брань.

Книга рассказывает о наблюдениях автора. Все клички животных подлинные. Наблюдения велись на Днепре и в Ялте, и в других городах.

Европейские законодатели на осенней сессии 2007 г. Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге (Франция) большинством голосов одобрили документ, в котором осуждаются попытки введения в школьные программы преподавания креационизма.Представляем вашему вниманию текст резолюции и пояснительной записки к нему с независимой научной оценкой всех положений документа. В заключительной части даётся обобщающий комментарий к резолюции.

Оставить отзыв