Скачать все книги автора Фараx Исмаилзаде

В книге раскрываются значения прекрасных имен Аллаха – асма-уль-хусна.

Bu kitab, balacaları ərəb hərfləri ilə tanış edir. Digər əlifba kitablarından fərqli olaraq, bu kitabda hərflər oxşadığı heyvan, bitki, əşya və s. şəklində təsvir edilmişdir. Məsələn, Əlif hərfi sümbül şəklində təsvir olunub; Sin hərfi qutan quşunun dimdiyinə oxşadığı üçün bu quş şəklində təsvir olunub və s. Uşaqların hərflərlə tanışlığı onların “evlərinə qonaq” getmək kimi baş verir. Hər hərf (və ya oxşar hərflər qrupu) haqqında şən şeirlər, personaj-hərflərin adından qısa formada bəzi ibrətamiz qeydlər və nəhayət, iki sətir yazı verilir. Kitabda interaktivlik elementləri var. Belə ki, balacalara yeni öyrənilmiş hərfi tapmaq, hərflərlə “gizlənpaç oynamaq” təklif olunur, ipucu verilir. İslam normalarına görə, canlıların təsviri gözsüz (gözləri bağlı) verilib.

Книжка знакомит малышей с арабским алфавитом. В отличие от других азбук, в этой книге буквы изображены в виде животных, птиц, предметов, на которые похожи визуально. Например, буква Алиф, по фантазии автора, похожа на колос, буква Шин изображена в виде клюва пеликана и т.д. Знакомство малышей с буквами происходит как «поход в гости» к каждой из них по отдельности. Даны весёлые стихи о каждой букве (или схожей группе букв), от имени персонажа – полезные знания и, наконец, прописи. В книге есть элементы интерактивности. Так, малышам предлагают найти на картинке только что выученную букву, «поиграть в прятки» с буквами. По исламским нормам, изображение живых существ даётся без глаз (с закрытыми глазами).

Bu loqopedik çalışmalar vəsaiti 5-6 yaş uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Peşəkar loqopedin konsultasiyası ilə hazırlanmış bu vəsaitin əsas məqsədi uşağın tələffüzünü yaxşılaşdırmağa yönəlib. Artikulyasiya çalışmaları mübahisəli səsləri (r—l, z—s, j—ş) səlis deməyə kömək edir. Vəsait çox funksiya daşıyır. Belə ki, nağılları və təbiət şəkillərini təsvir etməklə, uşaqlar nəql etmək bacarığını, öz fikirlərini ifadə etməyi öyrənəcəklər. Səslərin tələffüzü nəzərə alınmış şeirlərdə və yanıltmacalarda çətin səslərin avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, Azərbaycan əlifbasının bütün hərfləri mərhələ-mərhələ öyrənilir, hər hərfə aid sözlər və ifadələr yazılır. Beynin hər iki yarımkürəsinin inkişafına aid çalışmalar var. Vəsaitdə həm Azərbaycan xalqına məxsus yanıltmacalar, həm də müəllifin yazdığı yanıltmacalar verilib. Astronomik saymacanın rus dilindən tərcüməsi həmçinin müəllifə aiddir.

Книга состоит из трех рассказов: "О сердце", "О мозге", "О глазах".Описание человеческих органов дается параллельно через призму ислама (то есть, примерами из Корана и хадисов раскрываются свойства того или иного органа), а также с научной точки зрения. Рассказы построены в виде диалогов мамы и сына.