Имитация

Аннотация

Любая человеческая активность таит в себе скрытую угрозу, и за всё в конечном итоге приходится расплачиваться своим здоровьем или жизнью. Вопрос в том, стоит ли приобретаемое той цены, которую ты за него отдаёшь? И готов ли ты отдать ту цену, которую требует желаемое?

Другие книги автора Виктор Владимирович Печорин

Римское право для подтверждения факта требует не менее двух свидетелей. В этой книге приведены показания двадцати шести независимых свидетелей. Для любого суда более чем достаточно, чтобы вынести вердикт.

Когда мудрецы прошлого говорили, это всегда были одни и те же слова.Когда они писали, всегда получалась одна и та же книга.Они всегда передавали нам один и тот же сигнал, повторяемый на разных языках, с использованием метафор времени и исторической эпохи, в которую они жили.

Если сравнить между собой тексты Священных Писаний, принадлежащие разным временам и разным культурам, можно обнаружить поразительные совпадения: все Священные Писания, несмотря на различия, по существу учат одному и тому же!

Причина у совпадений должна быть. Но какая?

Проанализировав имеющиеся в нашем распоряжении свидетельства очевидцев Откровения, автор книги выделил в них элементы, в той или иной степени присущие каждому откровению, и убедился, что каждое отдельное явление откровения представляет собой что-то вроде «оттиска» абсолютного Знания, запечатлеваемого в человеческом сознании.

Вот и ответ: причина сходства основного содержания Писаний – в их едином источнике.

– Браво! – вскричал иностранец, – браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство! – Доказательство Канта, – тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, – также неубедительно… М. Булгаков. Мастер и Маргарита

Эта книга приглашает к необычному путешествию – к путешествию не по земным дорогам, а по неизведанным тропам другой реальности – пространства мистических практик.

Мое имя выбито на каменном кресте в центре помпезного кладбища Гласневин. Надпись на нем гласит: «Установлен в память преподобного Владимира Печёрина». Преподобный Владимир Печёрин – это я. Нашел-таки успокоение в чужой земле, под каменным крестом на стриженом ирландском газоне… Так поэтично, правда? Да только это не вся правда. На самом-то деле меня здесь нет. Моя могила пуста. Как так получилось? Хотите знать? Ну, тогда вам придется выслушать историю моей жизни, иначе не понять…

29 июля 1776 года на кухне ставки верховного главнокомандования американской Континентальной армии был обнаружен окровавленный труп. Причина смерти очевидна: горло убитого перерезано острым поварским ножом, который валялся рядом…

Фигура в джинсах и темной куртке с капюшоном, скрывавшим голову, лежала ничком на влажной траве, которая казалась виниловой в голубоватом свете софита. Иметь дело с трупами ему еще не приходилось. Антон откинул капюшон, прикрывавший голову трупа. Из-под капюшона показалась копна соломенного цвета волос. – О, нет! – воскликнул Антон и перевернул труп на спину. Перед ним, в ярком луче софита, лежал тот самый курносый парень, который на днях продал ему шкатулку.

Самое популярное в жанре Общая история

„Wanaisa ehk Wanataat elas kõrges taewas; tema kattukse al säras kaunis päikene. Kalewid olid tast loodud saanud, et nende nõuu, kunsti ja kangust tarwitada. Kõige wanem neist oli Wanemuine. Ta oli teda wanaks loonud, halli juuste ja habemega, ning temale wanaduse tarkuse annud; aga süda oli tal noor, ning tema päralt oli luulemise ja laulmise wõim. Wanataat kuulis tema tarka nõuu, ja kui mured tema otsaesist kortsutasid, mängis Wanemuine tema ees oma kaunist kannelt, ning laulis oma armsaid laulust. Tõine oli Ilmarine, kõige parema mehe-ea sees ja mehise lugemusega, kellel tarkus otsaesise pealt ja sügawad mõtted silmist wälja paistsid. Tema päralt oli kunstide wõim antud. Kolmas oli Lämmeküne, üks erkas noormees, täis naljatuju, ika rõõmus ja üleannetuste peale walmis. Tõised, nagu Wiboane – wägew wibuküt – on wähem tähtjad. Kõik pidasid ükstõist wennaks ja Wanataat nimetas neid oma lapsiks. Nende elukoht oli Kaljowe ehk Kaljowald. Seal astus Wanataat Kalewide ete ja ütles: „Ma olen omas tarkuses nõuuks wõtnud, maailma lua”. Imekspannes waatesid Kalewid tema otsa ja ütlesid: „Mis sina omas tarkuses nõuuks wõtnud, ei wõi paha olla”. Ja kunni naad magasid, lõi ta maailma, ning kui naad ülesse tõusid, õerusid naad oma silmi ja waatasid imestates maailma otsa. Aga Vanataat oli omast loomise tööst wäsinud ja heitis puhkama. Seal wõttis Ilmarine tük omast kõige paremast terasest ja tagus tast ühe kummi, lautas teda telgiks üle maa, ning kinnitas särawad tähed ja hõbedalise kuu tema külge; selle walgustaja wõttis ta Wanataadi eesõuest, ning pandis ta imelikul wiisil telgi külge, nõnda et ta ise ülesse ja alla käis. Rõõmutujul wõttis Wanemuine oma kandle, hakkas rõõmulaulu laulma ja hüppas maa peale, ja laululinnukesed käisid tema jälgil, ning kus tema hüppaw jalg maa külge puutus, seal siginesid lillid asemele, ja kus ta kiwi peal istudes laulis, seal tõusid puud maa seest üles, ning laululinnud istusid nende otsa ja laulsid ühes. Lämmeküne pillerkaaritas moöda metsasi ja mägesi ümber, ning Wiboane katsus oma wibu osawust. Wanataat ärkas selle tümina peale üles ja pandis imeks, kuidas maailm oopis tõiseks muutnud, kui ta temast loodud saanud, ja ta ütles Kalewitele: „Wäga õige, lapsed, mis teie teete! mina olen maailma üheks tooreks pakkuks loonud, teie asi on, teda iluga ehitada. Pea saan ma ka maailma täitma kõiksugu loomadega ja saan siis inimest looma, kes selle maailma üle walitsegu. Inimese tahan ma aga nõrga lua, et ta ennast omast wägewusest wõiks kiidelda, ning teie peate inimestega sõbrustama ja ennast nendega segama, et üks seltskond tõuseks, kes ennast mite nii ruttu õeluse kätte ära ei annaks. Õelust ei wõi ma mite ära hukkada, sest et ta headuse mõõtja ja kihutaja on”.

В 1564 г. турки одержали верх над польским военачальником Вишневецким. Они вырвали из его груди сердце и съели его. В XVI веке во многих европейских странах палачи получали право распоряжаться не только кровью, но частями тела своих жертв и употреблять их по своему усмотрению. Даже в XIX веке китайский палач вполне мог съесть сердце или мозги своей жертвы. Каковы же причины каннибализма, почему он, как правило, связан с религиозными человеческими жертвоприношениями? Какова суть этого тщательно разработанного ритуала, бытовавшего во многих странах мира, – от обеих Америк, Африки и Индии до Индонезии, Малайзии, Полинезии, Новой Гвинеи, Австралии и островов Океании? Почему в наши дни даже в цивилизованных странах отмечаются отдельные случаи каннибализма? Ответы на эти и многие другие вопросы, которые до сих пор считались необъяснимой тайной, вы найдете в этой увлекательной книге.

Чтобы понять настоящее и прогнозировать будущее, необходимо познать прошлое. Познать не как набор фактов, а как закономерности развития общества и государства, экономики, культуры, сознания в их взаимосвязи и противостоянии. Это книга для чтения медленного, вдумчивого. Он для тех, кто хочет, может и делает свою жизнь сам, не боится ответственности. В ней нет готовых выводов и окончательных оценок.

Рассматриваются закономерности и региональные особенности процессов государственно-политического, социально-экономического, конфессионального, культурного и духовного развития белорусского народа в контексте восточнославянской и общеевропейской истории с учетом цивилизационных характеристик. Особое внимание уделяется истории советского периода, проблемам развития суверенной Республики Беларусь.

Для студентов и преподавателей учреждений высшего образования.

В 1926 году в Иркутске прошёл громкий судебный процесс, завершившийся расстрельными приговорами. Руководящие и рядовые работники, связанные в основном с городским отделом местного хозяйства (ОМХ), обвинялись в хищениях, растратах, коррупции и дискредитации советской власти. «Дело Лосевича» (по фамилии главного фигуранта) гремело на всю Сибирь, а газетные материалы о нем удивительным образом перекликаются с сюжетами произведений Ильфа, Петрова, Булгакова и Зощенко.

Франция. Конец 16 – конец 17 веков. Религиозные войны, борьба протестантов с католиками, вас ждут интересные битвы и сражения, а также любовь.

Данная монография посвящена вопросу о состоянии правовой науки и юридического образования в России во второй половине XIX в., в частности правотворческой и общественно-политической деятельности Юридического Общества, состоящего при Императорском Московском Университете.

Автором анализируется роль и значение Московского юридического общества в развитии отечественной юридической науки и практики, а также общественной жизни пореформенной России.

Монография предназначена широкому кругу читателей, включая преподавателей, студентов педагогических вузов и всем интересующимся историей развития отечественной правовой мысли.

Пособие к переработанному по ФГОС учебнику «История России. С древнейших времен до XVI века. 6 класс» авторов А. Ф. Киселева, В. П. Попова содержит поурочное планирование, развернутые рекомендации по организации и проведению уроков. Задания разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся, что позволяет эффективно организовать их познавательную деятельность и осуществлять контроль образовательных достижений.

Интереснейшее место Тюменского уезда село Заводо-Успенское. Здесь искупали в работе свои грехи колодники со всей России. В книге излагается история селения, начиная с основания деревни Земляной в конце 17 века. Фамильные корни некоторых жителей протянулись в глубь веков на три столетия. Текст изобилует фамильными данными, что представляет особый интерес как для земляков, так и для жителей Тюмени и Тюменского района. Книга адресуется широкому кругу читателей.

Это должна была быть уже вторая часть большого проекта «Единого снимка ради…». Но планы поменялись, и вместо заявленных ранее зоопарков и музеев науки и техники эта публикация посвящается каталонскому городку Тортоса и его окрестностям: от дельты реки Эбро до Орты-сан-Жоан (а там никак нельзя без Пикассо) и Миравета. И, конечно, замечательному ежегодному «Фестивалю Возрождения», который нас «возвращает» и «окунает» в Тортосу XVI века…

Оставить отзыв